whocc

Gold Standard Program (GSP Tobacco)

- Kurs i intensiv rökstoppsbehandling vid rökfri operation, tobaksfri psykiatri, mm där intensiv insats är ett krav.

Denna kompetensgivande kurs är relaterad till den nationella insatsen En rökfri opera­tion samt till andra insatser.

Kursens syfte

Efter genomgången utbildning ska deltagarna kunna intervenera patienter i intensiv rökstoppsbehandling (GSP).

Målgrupp

Vi vänder oss till sjuksköterskor och läkare.

Kursinnehåll

Undervisningen innefattar introduktion till den kirur­giske patienten, den psykiatriska patienten och andra patientgrupper i samband med rökning och rökstopp. Bl a ingår följande delar:

 • rökning och komplikationer vid operation
 • patofysiologi (verkningsmekanismer)
 • evidens för effekt av intervention
 • patientpreferenser
 • personalkompetens

 

Dessutom innehåller kursen GSP, som är en patientut­bildning:

 • teori om ändringsprocesser
 • linjen, boxen och cirkeln
 • manualbaserat utbildningsprogram för patienter
 • rökanamnes och beroende
 • behandling av abstinenssymptom
 • hantering av risksituationer
 • riktlinjer för medicinsk stödbehandling
 • förebyggande av återfall
 • registrering och uppföljning

 

Undervisningsform

Undervisning och studerandeaktiviteter syftar till att

utveckla en fördjupad förståelse hos deltagarna och karakteriseras av aktivt kunskapssökande, problemlös­ning, reflektion och kritisk analys.

Anmäl dig via Klinisk Centrum för Hälsofrämjande Vård

 

You are here: Home Education GSP Tobak